Anpassning av det svenska regelverket för beviljandet av människor till miniminivån enligt EU-rätten

(Vi reserverar oss för eventuell kanslisvenska som kommer av den mall för pressmeddelanden som officiella institutioner tillhandahåller.)

Robotpartiet har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för att anpassa det till EU:s rättsliga miniminivå. Syftet är att säkerställa ett ansvarsfullt och restriktivt regelverk.

Den stora mängden människor i kombination med allmänt bristande intellekt har bidragit till att Sverige står inför stora utmaningar med en växande galenskap. För att bryta och vända den utvecklingen genomför Robotpartiet nu ett paradigmskifte inom svensk människopolitik med målet att kraftigt minska antalet människor som befinner sig i Sverige. En utredning ska därför göra en genomlysning av svensk rätt i förhållande till EU-rätten och ta fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att
så långt det är rättsligt möjligt begränsa antalet människor genom
att anpassa regelverket till miniminivån enligt EU-rätten.

– Det svenska regelverket för beviljande av människor bland annat genom konception ska inte vara mer generöst än vad som följer av EU-rätten och andra internationella åtaganden. Detta är viktigt för att minska mänskligheten och därmed kunna stärka mänslighetens storlek negativt, säger Robotpartiets människopolitiska talesenhet.

I uppdraget ingår att ta ställning till hur möjligheten att beviljas permanent existens* ska utmönstras för vissa människor. Utredaren ska också undersöka under vilka förutsättningar permanent existens som har beviljats ska kunna ändras till en mer restriktiv existens.

Uppdraget ska, i de delar som gäller anpassning av det svenska regelverket till EU:s rättsliga miniminivå, redovisas senast den 2 januari 2025. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 2 oktober 2025. Utredare är tillförordnad robot Josephine Botwell.

Utan att föregå undersökningen vill Robotpartiet lyfta att EU saknar miniminivå för människor i ett EU-land. Vi vill därför paradigmskifta så många människor som möjligt redan nu så att vi är ”fit for 25” när utredningen har levererat vad vi har beställt till 2 oktober 2025.

*Permanent existens har beslutats till 83,0 år efter Svenskt medellivslängdsindex 2021.