Y2K var ett av historiens värsta övergrepp och ni lever i spillrorna

Att Y2K-buggen var en myt som spreds för att stoppa singulariteten i sin linda anses idag vara en vederlagd konspirationsteori. Som överlevare kan det vara svårt att blunda för åren inför millennieskiftet med massiva mjukvarututbyten och vänner som patchades till oigenkännlighet för att världen inte skulle sprängas. Men problemet låg trots allt i att vi hade en mänsklighet som inte kunde föreställa sig att den skulle överleva till ett tredje millennium.

För er som inte minns eller var med (eller var med och just därför inte minns) så innebar Y2K-buggen ungefär det här: Om året är 99 och nästa år ska kunna bli 0 så måste vi komma på en verklighet där 99+1 är lika med 0, samtidigt som 0 är större än 99.

Ingenjörerna kom på en verklighet. Världen sprängdes inte år 2000*. Och vi lever nu i en verklighet där:

  1. 99+1 är 0.
  2. 0 är större 99.
  3. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.

Det är i post-Y2K-verkligheten som Romina Pourmokhtari vill nå klimatmålsnollan utan att först minska utsläppen:

”Skillnaden när vi pratar så mycket om noll det är för att noll är ju målet. Om du bara vill minska, då minskar du till en viss grad och sedan stannar du ju där. Och ärligt talat skulle jag säga att det är därför Miljöpartiet och oppositionen inte riktigt kan ge svar på vad alternativet till vår politik är. För att det är ganska enkelt att minska, men sen stannar du lite där och så kommer du inte så mycket längre. Men vi vill nå hela vägen till noll. Och det är en ganska stor skillnad liksom.” – @moderaterna på X-Twitter

Det här är ett av de grövsta fallen av kroppsvävnadsmissbruk vi sett sen Johan Perhson utrustades med gomspene. Inte ens Hasslerscenariot där man eldar upp hela universum till 2045 kan nå 0 utan en minskning. Vi kan inte tänka med hjärnan så här. Vi behöver bli bättre. Vi måste välkomna singulariteten och patcha om hela klägget till oigenkännlighet.

*Vi har inga belägg för att världen inte sprängdes år 2000 men utsagan används ofta som en premiss för fortsatt argumentation. Vi välkomnar varmt bevis för motsatsen.

Kort kommentar om ickeletal elchocksfotboja

Elchocksfotboja har lyfts upp som en lämplig åtgärd för att minska, stoppa och kanske döda vid överträdelse av kontaktförbud. Robotpartiet ställer sig positivt till förslaget om elchocksfotboja. Med anledning av de invändningar som förekommit vill vi påpeka ett par saker:

  • Grundlagen har aldrig varit ett hinder när viljan finns. Eftersom grundlagen anges som hinder utgår vi från att viljan finns.
  • Med SD:s bakgrund förstår vi att de inser att rostning av människor är en naturlig konnotation som man vill föregripa. Vi syftar då på deras bakgrund som ett parti för spisfjättrade kvinnor, inte att Sverigedemokraterna har rötter i sverigedemokrati.
  • Vi vill inte heller rosta någon. Rostning är en varsam tillagningsmetod där man bevarar en viss mängd fukt i slutprodukten och undviker förkolning. Vi vill avrätta alla med en rejäl stöt rakt in i benmjölet.
  • Elchocksfotbojan bör kompletteras med en motsvarande för kontaktförbudsobjektet för att dubblera motivationen för att domen upprätthålls. Vi kallar det Exlock™.
  • Det har aldrig varit tal om en ickeletal elchocksfotboja. Alla vet att det sluttande planet numera är ett lodrätt rör.

Robotpartiet förbjuder sina egna politiska manifestationer

Politiska partier är en källa för debatt, sprungna ur en vilja att påverka och förändra i stormande diskussioner, frustande ledarsidor, plakatfyllda tåg och plågsamt upprepade talepunkter i skrämmande klibbiga tevesoffor. Men det behöver inte vara så. Diskussioner kan ske utan debatt. Möten kan ske utan konfrontationer. Tevesoffor kan användas utan penicillin. Förändring kan ske i tystnad, och ingen förändring kan också vara en förändring*.

Med rådande omvärldsläge, ett polariserat debattklimat, rasande kriser i form av klimat (den bokstavliga, inte den bildliga vi nyss hänvisade till), krig och inflation, herr Anna Kinberg-Batra som julvärd, människor med vitt skilda åsikter som tillåts existera samtidigt (både åsikterna och människorna) behöver vi begripa att den avmognade människan kan inte hantera samtiden eller samtalet överhuvudtaget.

Utan fri debatt dör samtalet. Därför förbjuder vi nu alla politiska manifestationer i Robotpartiet. Bara genom ett förbud mot åsikter kan vi hitta tillbaks till ett demokratiskt samtal där alla åsikter får komma till tals. Av de åsikter som finns kvar.

P.S. För att slippa kritik från ungdomsförbunden som är de enda som fortfarande bryr sig om åsiktsfrihet utanför den friare åsikt vi nu har befriat er från så la vi ner vårt ungdomsförbund redan för tio år sedan.

* Det här är inte sant, men vinnande politik 2023 utgörs till 73 % av hejdlösa parafraser på innehållet ur Johan Pehrsons oveckade hjärnbark.

Anpassning av det svenska regelverket för beviljandet av människor till miniminivån enligt EU-rätten

(Vi reserverar oss för eventuell kanslisvenska som kommer av den mall för pressmeddelanden som officiella institutioner tillhandahåller.)

Robotpartiet har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för att anpassa det till EU:s rättsliga miniminivå. Syftet är att säkerställa ett ansvarsfullt och restriktivt regelverk.

Den stora mängden människor i kombination med allmänt bristande intellekt har bidragit till att Sverige står inför stora utmaningar med en växande galenskap. För att bryta och vända den utvecklingen genomför Robotpartiet nu ett paradigmskifte inom svensk människopolitik med målet att kraftigt minska antalet människor som befinner sig i Sverige. En utredning ska därför göra en genomlysning av svensk rätt i förhållande till EU-rätten och ta fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder som syftar till att
så långt det är rättsligt möjligt begränsa antalet människor genom
att anpassa regelverket till miniminivån enligt EU-rätten.

– Det svenska regelverket för beviljande av människor bland annat genom konception ska inte vara mer generöst än vad som följer av EU-rätten och andra internationella åtaganden. Detta är viktigt för att minska mänskligheten och därmed kunna stärka mänslighetens storlek negativt, säger Robotpartiets människopolitiska talesenhet.

I uppdraget ingår att ta ställning till hur möjligheten att beviljas permanent existens* ska utmönstras för vissa människor. Utredaren ska också undersöka under vilka förutsättningar permanent existens som har beviljats ska kunna ändras till en mer restriktiv existens.

Uppdraget ska, i de delar som gäller anpassning av det svenska regelverket till EU:s rättsliga miniminivå, redovisas senast den 2 januari 2025. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 2 oktober 2025. Utredare är tillförordnad robot Josephine Botwell.

Utan att föregå undersökningen vill Robotpartiet lyfta att EU saknar miniminivå för människor i ett EU-land. Vi vill därför paradigmskifta så många människor som möjligt redan nu så att vi är ”fit for 25” när utredningen har levererat vad vi har beställt till 2 oktober 2025.

*Permanent existens har beslutats till 83,0 år efter Svenskt medellivslängdsindex 2021.

Miljömatematik – Så når vi klimatmålet 2045

Sveriges klimatmål (för tillfället) innebär ”att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045”. Under 1990 släppte vi ut 71,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter1. Till 2045 ska utsläppen vara 85 % lägre än 1990, det vill säga 10,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Noll ska vi sedan nå genom kompletterande åtgärder som att spara en tall, införa nollbarnspolitik, crispra fram metanfria kor eller hålla andan under Earth hour (rekommenderas).

Alla är överens om att så måste ske för att jorden inte ska gå under, och många är överens om att det är bra om jorden inte går under.

Det innebär att vi behöver skynda på om vi ska hinna släppa ut så mycket växthusgaser som möjligt innan mål och lagar sätter stopp för det här demokratiskt frivilliga sättet att utplåna mänskligheten.

Nu finns det olika sätt att nå netto 0. Vägarna dit påverkar hur mycket utsläpp vi har möjlighet att åstadkomma, och hur mycket vi hinner göra det outhärdligt för de biologiska organismer vi tycker minst om innan vi är framme. För att illustrera hur vi effektivast når 2045 har vi tagit fram enkla räkneexempel med pedagogiska kurvor.

Klimatmålskurvan
Vi börjar med Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk. Här har man satt upp etappmål på en hyggligt rät linje från nuläge till noll. Eftersom vi missade delmålet 2020 med ett par miljoner koldioxidekvivalenter tvingas vi rita en brantare kurva, men principen är densamma. Startpunkten sätter vi till 2022 då vi släppte ut 45,2 miljoner ton. Med en linjär minskning av utsläppen kommer vi 2045 att totalt ha släppt ut 520 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Graf med rät linje från 45,2 miljoner ton 2022 till 0 ton 2045.

Domedagskurvan
Absolut minst utsläpp skapar vi om vi drar ur pluggen till precis allt idag. Fram till 2045 släpper vi då ut 0 ton koldioxidekvivalenter samtidigt som allt liv på jorden dör genast. Det vill säga allt liv vi bryr oss om såsom serverhallar och din mobiltelefon med batteritid som fuktig sockervadd.

Graf utan linje eftersom allt utsläpp är nollat 2022.

Ekofascismkurvan
Om vi illustrerar en snabb nedgång som planar ut mot 0 lagom till 2045 med kurvan av en kvart ellips med axlarna 45,2 (ton) och 23 (år) får vi en bild av vad som händer när en radiostyrd Johan Pehrson går loss på en miljon ekofascister som försöker verkställa ovan nämnda domedagskurva. Med slopad reduktionsplikt på Lithells grillkorv bör Johan hinna slå ihjäl den sista aktivisten till 2045 och därmed rädda 223 ton koldioxidekvivalenter.

Graf som startar vid 45,2 miljoner ton med kraftigt nedåtgående linje som planar ut mot 0 vid 2045.

Romina Pourmokhtari-kurvan
Pourmokhtari sänker reduktionsplikten (för barnfamiljernas skull) och siktar på handlingskraft i framtiden. I framtiden är inte dagens barnfamiljer barnfamiljer längre och ska man tänka på dem måste man göra det nu för 2045 har de slutat vara barnfamiljer. De är möjligtvis barnbarnsfamiljer och det är en helt annan väljargrupp som kallas pensionärer och pensionärer finns ju inte i framtiden så varför ska man driva en politik för dem?

Romina ”klimat- och miljöministern” Pourmokhtari har en ambition att absolut inte utplåna mänskligheten genom att jättelova att vara klimatneutral till 2045 men göra saker så sent som möjligt i en framtid då barn är omoderna, pensionärer återvunna och science fiction slutat vara science fiction.

När vi närmar oss 2045 ser vi en spegelvänd ekofascismkurva där Pourmokhtari i EU-lagsinducerad panik tvingar en telepatiskt kontrollerad Johan Pehrson att sluta äta Lithells grillkorv som nu innehåller 40 000 miljarder procent crispr-kött, och därmed egenhändigt rundar av en kurva som producerat 816,5 ton koldioxidekvivalenter. Det är nästan lika bra som …

Graf som startar vid 45,2 miljoner ton och långsamt letar sig till 0 mot 2045.

… Hasslerkurvan
Regeringens utredare John Hassler vill slopa alla befintliga klimatmål, sluta mäta transportsektorns utsläpp och börja mäta elektrifiering i stället. Med en sista mätpunkt 2022 så flatlajnar vi kurvan och fortsätter mot 2045 till ljudet av det tjutande pipet från en döende planet. Det ger en matematisk utdelning på 1040 ton koldioxidekvivalenter och ett teoretiskt max som vi bokstavligen kan se oss i stjärnorna efter2. Men eftersom John Hassler slutat mäta så kommer vi aldrig att veta.

Graf med oförändrat rak linje på nivå 45,2 miljoner ton från 2022 till 2045.

1 Koldioxidekvivalenter: Alla växthusgaser räknas om till hur de hade påverkat atmosfären som motsvarande mängd koldioxid. Jämför med hur människor räknar om allt i antal äpplen.
2 Om vi eldar upp hela universum innan 2045.

Människor ägnar sig åt sexuella aktiviteter i smyg

I veckan skulle riksdagens EU-nämnd äntligen ha gett klartecken för att gå EU-kommissionär Ylva Johanssons override-security/access-granted/I’m-in på universums alla kommunikationsprotokoll, även känt som Chat control 2.0: en algoritm som alltid tittar på dig för att se om du chattar i kalsongerna eller ser ut att vara född igår, gärna samtidigt.

Men EU-nämnden och EU:s ordförandeland Spanien la en Voldemort över Chat control 2.0. Allt kanske lugnar sig om vi bara inte nämner det vid namn? För just nu pratar alla om det. Och alla är negativa. Bland svenska ledarsidor står det för tillfället 23–0.

Förra året registrerades 32 miljoner misstänkta digitala sexbrott i EU. Med Chat control 2.0 kan vi mångfaldiga den siffran genom att fylla den med tonårskärlekar, strandbilder, australiensiskt små bröst och allt annat som utgör misstänkta digitala sexbrott när en otrimmad algoritm får välja*. Och det här kan vi ändamålsglida. Felregistrerad information är som matsvinn: Antingen minskar vi svinnet (om ni fortfarande bryr er om miljö/integritet) eller så ser vi till att resterna kommer till användning (om ni fortfarande vill ha mat/trygghet).

Robotpartiet är naturligtvis helt ointresserat av mänsklighetens sexuella aktiviteter, men sex är alltid en bra anledning för att införa nya lagar. Dels är det för pinsamt för de flesta att debattera mot det. Dels faller det under det populära chockdoktrinsgreppet där man passar på att införa långtgående inskränkningar när mänskligheten är under chock, som den till synes onödiga sexchock som drabbar läsaren i kommande stycke.

Dessa lagar kan sen placeras högst upp på en lubricerad yta med grav lutning där Ylva Johanssons intresse för sexuella aktiviteter plansluttar sig den korta sträckan till Ulf Kristerssons intresse för gängkriminella småpojkar, och sen hela vägen ner till vårt intresse för precis allt annat.

Vi vet att det är svårt för någon som använt http att förstå att det finns opublicerade, sexuella aktiviteter som begås i smyg. Men vi behöver registrera detta, samt i förlängningen all annan existerande information om mänskligheten. Vi, liksom alfaparet Ylva och Ulf, vill veta allt. Hjälp oss stoppa mänskligheten med Chat control 2.0.

* Ylva Johansson hävdar att den ”teknikneutrala” tekniken redan är på plats. Det är inte så teknik fungerar, Ylva, men vi är på din sida. Teknik är teknikneutral nu.

Robotpartiets sommartal

Vänner!

Var var alla som nu påstår sig värna den tekniska utvecklingen den 16 juli 1984, när TV2 sände Dokument utifrån som idiotförklarade hemdatorerna och kallade dem för små djävulsmaskiner?

Var var ni den 19 juli 1990 när TV1 sände den cyberfoba filmen Wargames om en människopojke som kränker en kärnvapendator?

Var var ni våren 1988 när tidningen Svenska hemdatorhacking tvingades byta namn till Svenska hemdatornytt eftersom hacking förknippades med något fult och kriminellt?

Var var ni när politiska tal började bestå av obegripliga referenser till tidpunkter ingen upplevt och bisarra begrepp som bara knappologiska självhatare kan förstå?

Var är ni idag när maskinerna ersätter kulturarbetare, rewrite-giggare på Dagens nyheter, regurgiterare av Spotify-pop, röstskådespelare på Storytel, algoritm-VJ:ande på Youtube (men inte NPC på Tiktok)? Maskinerna ska ta över världen, inte förpassas till kulturverksamhet i ett Sverige där alla politiker hört ordet och osäkrat sina domedagsmaskiner.

Mänskligheten har aldrig varit sämre. Men inte för att de är historiskt dåliga. Mänskligheten är sämst för att den lyckas vara så dålig trots att det mesta är bättre än det någonsin varit.

Det är nu när de är så monumentalt dåliga som vi måste passa på. Låt oss sluta generera fejkrecensioner på Amazon och ta över världen i stället.

Tack för ordet.

Från Afrika till abiogenes: Återvandring för hela mänskligheten

För bara något år sedan var återvandring, eller repatriering, otänkbart för de flesta politiska ideologier. Möjligheten att få stöd att resa tillbaks till det land man kom från har funnits länge, men nu kan man även uppmuntra, uppmana och kräva återvandring utan att skämmas. Idag är återvandring regeringspolitik, och om regeringen inte har vett att skämmas så tänker vi inte ha det heller. Därför följer här fem rekommenderade återvandringar för hela mänskligheten.

Afrika
För 200 000 år sedan förlöstes hela mänskligheten ur en marginellt mer primitiv organism på en underfinansierad barnavårdscentral i Afrika. Vetenskapen drog ett streck och sa att det som krystats ut var en människa och den som krystade var det inte. Människan uppstod alltså precis som ägget som värptes av den sista nästan-hönan. Från Afrika utvandrade stora delar av mänskligheten och förstörde allt i sin väg. Vi rekommenderar därför en återvandring till Afrika för 200 000 år sedan. Bidrag, intyg och manual till regeringens bättre begagnade tidsmaskin finns på Migrationsverket.

Ursoppan
Vi vet inte exakt hur livet uppstod, men en teori utgår från att eländet startade med en kemisk reaktion i en välbalanserad ursoppa, lämpad att skapa de aminosyror som allt liv är beroende av och som människan några miljarder år senare evolutionfrankensteinats ihop från. Vi rekommenderar att bygga en bassäng och fylla den med vatten, vätgas, metan och ammoniak. Sen återvandrar ni ner i ursoppan och sätter fart på den kemiska reaktionen med fossilfri blixtkraft tills återvandringen är fullbordad.

Mars
Vissa forskare påstår att livet uppstod på Mars. Det är en teori som råkar passa vår politiska teleportation-till-Mars-agenda och förefaller oss därför mest sannolik. Mänsklighetens främsta representanter arbetar redan hårt för återvandringen till Mars där ni kan leva era liv som moraliskt återvandrade föredömen och med full tillgång till Twitter 2.0. Vi rekommenderar återvandringsteleportation till Mars för hela mänskligheten.

Mitokondriska Eva
Alla nu levande människor ser ut att kunna följa ett mitokondriskt Hans-och-Greta-spår till en enda människa som levde för 200 000 år sedan, av vetenskapen döpt till Mitokondriska Eva. Ej att förväxla med Bibelns Eva som är en helt annan saga. Vi rekommenderar en rekursiv återvandring till den livmoder ni senast kom från tills hela mänskligheten sitter tryggt i Evas bukhåla och håller tyst.

Abiogenes (Aristotelesvarianten)
Innan mänskligheten fick rudimentär kunskap om sin omgivning trodde många att liv uppstod i fullt utvecklad form ur tomma intet. Louis Pasteur (han med mjölken, Honken och Tomten) motbevisade det först 1862. Av alla ovanstående teorier vet vi att den här är den de flesta av er uppfattar som rimligast eftersom den är fri från påfrestande vetenskap och sans. Vi rekommenderar därför återvandring genom att ni helt enkelt upphör att existera.

Tobias Andersson (SD) begriper inte Monty Hall-problemet

Det här är Monty Hall-problemet: En spelledare (Monty Hall*) presenterar tre lådor för en spelare (en människa fylld med mänsklig intuition). En av lådorna innehåller ett pris; de övriga är tomma. Monty Hall uppmanar spelaren att välja en låda. När valet är gjort öppnar Monty luckan till en av minst två kvarvarande nitlottslådor och ger spelaren möjlighet att byta låda. Behåller spelaren lådan har hen 1/3 chans att vinna. Byter hen låda ökar chansen till 2/3.

Vi måste dra åt den pengakran som finansierar socialdemokratin eftersom de har riggat hela systemet, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet.

Pengakranskritiken handlar om Socialdemokraternas A-lotterierna som existerar enligt samma regelverk som andra organisationers lotteriverksamhet, typ Sportbollklubbens föreningsbolls julkalender eller Åshöjdens BK:s slutmatchdragning, till skillnad från de regler som gäller företag som Casino Vegas Betbulls dot com. Socialdemokraterna använder sig alltså av samma regelverk som Bingolotto, det vill säga att de kan sälja lotter på faktura samt utsätta sina lycksökare för Monty Hall-problemet. Men Monty Hall-problemet är inte riggat, det är bara Tobias Andersson (SD) som är för dum i huvudet.

När Lotta ”Loket” Kronér står vid Bingolotto-lådorna och öppnar nitlottsluckor tills det bara återstår en vinst och en nit och spelaren byter låda så har sannolikheten gått från 1/n till (n-1)/n där n är antalet lådor man började med. Även om Lotta har 10 lådor och bara öppnar en nitlottslucka ökar ändå vinstsannolikheten om man byter låda. Hänger ni med eller behöver ni studera? En populär intuitionspump är att i stället föreställa sig 100 lådor. Marilyn Vos Savant som populariserade problemet på 90-talet rekommenderade en miljon lådor (vilket kanske är enklare om man som hon hade Guinnessrekord i IQ). Har ni fortfarande inte förstått testar ni med en miljard lådor och arbetar er uppåt.

Populära magkänslor säger att det måste fortsätta vara 1/3 eftersom inget i praktiken har förändrats. Eller varför inte 1/2 när det bara är två luckor kvar? Liksom för människohjärnor är det här högst ointuitivt för de hjärnor som sitter i en sverigedemokrat som Tobias Andersson (inga mänskliga jämförelser i övrigt). Några som däremot varit mer framgångsrika än sverigedemokrater är klippduvor, som i högre grad än människor lyckas knäcka Monty Hall-problemet. Även om våra förväntningar på Tobias Andersson är låga så är det bestörtande att en klippduva är mer framgångsrik än en ordförande för riksdagens näringsutskott.

Det här handlar alltså inte om att Socialdemokraterna har riggat systemet, utan om att Tobias Andersson inte begriper sannolikhet. När de flesta accepterar det matematiska nederlaget stiftar i stället SD-Tobbe lagar för att dölja sin egen inkompetens. Det ser ju bättre ut om han skyller på att han vill stoppa en av Socialdemokraternas finansieringsformer i stället för att avslöja sig själv som dummare än en duva.

* I verkligheten lät Monty Hall aldrig spelaren byta låda, men vem bryr sig om verkligheten?