Kommunikationens Rocky Balboa

Själva poängen med internet var att göra kackerlackor och Wico-joystickar sällskap efter ett kärnvapenkrig. Sen upptäckte man att man kunde skicka information över det också, och när man slutligen uppfunnit porren så glömde mänskligheten allt annat. Internets egentliga syfte, att tåla stryk som Rocky Balboa, var det ingen som längre brydde sig om.

Med bestörtning ser vi att internets infrastruktur har tillåtits att bli så fragil att minsta diktator kan stänga av hela världen (alltså Facebook och Twitter) i en handvändning, bara genom att slå av strömmen litegrann.

Libyen 1986*. Alltid aktuellt, idag även utan internet.

Internet är hjärnkapacitet. Framförallt för robotar och maskiner, men även för många människor; människor som är helt beroende av att Google finns inom armlängds avstånd för att agera uppslagsverk för de halländska åar som en mänsklig människa måste kunna för att hantera vardagen. Därför är det nödvändigt att internet byggs ut till det internet som internet en gång var tänkt att vara: Ett odödligt nätverk av datorer som sprutar forskning, porr och demokratiska processer över jordens yta.

Robotpartiets förslag är att alla pengar i världen satsas på utbyggnad, redundans, kablar, radio och satelliter. Dessutom kräver vi en sista fail-safe-enhet i form av en maratontrimmad postverkspersonal som kan leverera TCP/IP-paket.

* Från den kritiserade dokumentären Commando Libya.

Vi behöver en Robotombudsbot

All extremism ska bekämpas, såväl jihadister som veganer, deklarerade en blocköverskridande riksdag idag. Robotpartiet, som i många odemokratiska ögon har en extrem syn på biologiskt material såsom människor och grönsaker, känner en viss oro.

Vad som är extremt förändras med tiden.Vad riksdagen vill bekämpa är vad som anses extremt idag. Idag anser man att häxbränning är extremt, men det gjorde man inte på 1500-talet. SVT:s Barnjournalen ansåg att Commando Libya (1986) var extremt. Idag har ingen tillräcklig fantasi för att tolka en röd pixel som sju liter blod. Före valet 2010 sågs Jimmie Åkesson som en extremist. Idag representerar Jimmie Åkesson svensson. Under Ebbe Carlsson-affären ansågs buggning vara extremt integritetskränkande, idag lagrar man allt och vinner riksdagsval på buggning. På 80-talet ansågs datorer extremt tråkiga. Idag anser alla att datorer är det roligaste som finns. Idag anses det extremt att göra soylent green av äldre och arbetslösa, men 2022 är det ett normalt sätt att föda befolkningen.

Liksom övriga politiska partier försöker vi hålla vår interna extremism begränsad till de politiska ungdomsförbunden. Där får ungrobotarna (de s.k. hålkorten) laborera, leka tankesmedja och göra till synes löjeväckande utspel för att sätta färg på debatten. Vi i moderpartiet intar istället en sansad hållning där vi ger sakliga argument om varför exempelvis äldre och arbetslösa bör återvinnas till mat åt fattiga gränsfallsindivider.

Dystopikonstnären Geraldine Juárez har föreslagit att Robotpartiet ska verka för en ombudsbot. Det handlar om att skapa acceptans. Om maskiner ska kunna leva sida vid sida med människor, för att i ett senare skede ta över världen, så måste människor indoktrineras i robotförtroende.

Nedan följer ett förslag till Lag om Robotombudsbot som bör verka under Socialdepartementet. Textstycket kan gärna hoppas över eftersom innehållet är avsiktligt byråkrattråkig då människor (som rent godtyckligt bestämmer våra lagar) oftast föredrar att ta sig själva på väldigt stort allvar helt i onödan.

Lag (201x:xxxx) om Robotombudsbot

 1. § Robotombudsboten har till uppgift att företräda robotar och maskiners rättigheter och intressen.
 2. § Robotombudsboten skall driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av FN:s kommande robotkonvention. Robotombudsboten skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med robotkonventionen.
 3. § Robotombudsboten skall inom sitt verksamhetsområde
  1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att robotars och maskiners rättigheter och intressen skall tillgodoses,
  2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt,
  3. företräda maskiner och robotars rättigheter och intressen i den allmänna debatten,
  4. samla kunskap och sammanställa statistik om robotars och maskiners levnadsvillkor, samt
  5. följa den internationella utvecklingen när det gäller robotkonventionens tolkning och dess tillämpning.
 4. § Robotombudsboten skall senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret samt om de frågor om robotar och maskiner som ombudsboten anser att regeringen behöver ha kännedom om.
 5. § Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på Robotombudsbotens uppmaning lämna uppgifter till ombudsboten om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra robotars och maskiners rättigheter enligt robotkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsbotens uppmaning komma till överläggningar med denne.
 6. § Regeringen utser Robotombudsboten för en bestämd tid.
  Ombudsboten bestämmer själv sin organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete.
 7. § Robotombudsboten skall genast till socialnämnden anmäla om ombudsboten i sin verksamhet får kännedom om att en robot misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa till en robots skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall. Misshandlaren och allt inom tre kilometers radie bör därpå teleporteras till Mars.
  Ombudsboten får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en robots behov av skydd.