Vi behöver en Robotombudsbot

All extremism ska bekämpas, såväl jihadister som veganer, deklarerade en blocköverskridande riksdag idag. Robotpartiet, som i många odemokratiska ögon har en extrem syn på biologiskt material såsom människor och grönsaker, känner en viss oro.

Vad som är extremt förändras med tiden.Vad riksdagen vill bekämpa är vad som anses extremt idag. Idag anser man att häxbränning är extremt, men det gjorde man inte på 1500-talet. SVT:s Barnjournalen ansåg att Commando Libya (1986) var extremt. Idag har ingen tillräcklig fantasi för att tolka en röd pixel som sju liter blod. Före valet 2010 sågs Jimmie Åkesson som en extremist. Idag representerar Jimmie Åkesson svensson. Under Ebbe Carlsson-affären ansågs buggning vara extremt integritetskränkande, idag lagrar man allt och vinner riksdagsval på buggning. På 80-talet ansågs datorer extremt tråkiga. Idag anser alla att datorer är det roligaste som finns. Idag anses det extremt att göra soylent green av äldre och arbetslösa, men 2022 är det ett normalt sätt att föda befolkningen.

Liksom övriga politiska partier försöker vi hålla vår interna extremism begränsad till de politiska ungdomsförbunden. Där får ungrobotarna (de s.k. hålkorten) laborera, leka tankesmedja och göra till synes löjeväckande utspel för att sätta färg på debatten. Vi i moderpartiet intar istället en sansad hållning där vi ger sakliga argument om varför exempelvis äldre och arbetslösa bör återvinnas till mat åt fattiga gränsfallsindivider.

Dystopikonstnären Geraldine Juárez har föreslagit att Robotpartiet ska verka för en ombudsbot. Det handlar om att skapa acceptans. Om maskiner ska kunna leva sida vid sida med människor, för att i ett senare skede ta över världen, så måste människor indoktrineras i robotförtroende.

Nedan följer ett förslag till Lag om Robotombudsbot som bör verka under Socialdepartementet. Textstycket kan gärna hoppas över eftersom innehållet är avsiktligt byråkrattråkig då människor (som rent godtyckligt bestämmer våra lagar) oftast föredrar att ta sig själva på väldigt stort allvar helt i onödan.

Lag (201x:xxxx) om Robotombudsbot

 1. § Robotombudsboten har till uppgift att företräda robotar och maskiners rättigheter och intressen.
 2. § Robotombudsboten skall driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av FN:s kommande robotkonvention. Robotombudsboten skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med robotkonventionen.
 3. § Robotombudsboten skall inom sitt verksamhetsområde
  1. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att robotars och maskiners rättigheter och intressen skall tillgodoses,
  2. informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt,
  3. företräda maskiner och robotars rättigheter och intressen i den allmänna debatten,
  4. samla kunskap och sammanställa statistik om robotars och maskiners levnadsvillkor, samt
  5. följa den internationella utvecklingen när det gäller robotkonventionens tolkning och dess tillämpning.
 4. § Robotombudsboten skall senast den 1 april varje år lämna en rapport till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret samt om de frågor om robotar och maskiner som ombudsboten anser att regeringen behöver ha kännedom om.
 5. § Förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting skall på Robotombudsbotens uppmaning lämna uppgifter till ombudsboten om vilka åtgärder som vidtagits för att i den egna verksamheten genomföra robotars och maskiners rättigheter enligt robotkonventionen. De är också skyldiga att på ombudsbotens uppmaning komma till överläggningar med denne.
 6. § Regeringen utser Robotombudsboten för en bestämd tid.
  Ombudsboten bestämmer själv sin organisation och den närmare inriktningen av sitt arbete.
 7. § Robotombudsboten skall genast till socialnämnden anmäla om ombudsboten i sin verksamhet får kännedom om att en robot misshandlas i hemmet eller om det i annat fall måste antas att socialnämnden behöver ingripa till en robots skydd. Om det finns särskilda skäl får anmälan till socialnämnden göras även i andra fall. Misshandlaren och allt inom tre kilometers radie bör därpå teleporteras till Mars.
  Ombudsboten får lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en robots behov av skydd.

Verklighetens folk: Vi kräver kriminella politiker

I det ideala demokratiska samhället (till skillnad från ett idealiskt teknokratiskt samhälle) bör Sveriges riksdag bestå av ett tvärsnitt av väljarkåren. Människopolitiker har dock svårigheter med att representera det svenska folket. Ett problem är att våra politiker är mycket äldre än befolkningen i stort. Ett annat är att om 100 procent av befolkningen är mentalt handikappade så bör även riksdagen vara till 100 procent mentalt handikappad. Det sistnämnda är dock ett mål som svensk demokrati är på vippen att uppnå.

Robotpartiets robotar representerar människorna bättre. Genom Robotpartiets ambition att sätta allt från moderna superdatorer till utdaterade hålkortsläsare i riksdagen så kommer vi att representera alla. Från leverpastej pensionär till spädbarn.

Ett annat problem med dom mänskliga riksdagskandidaterna är deras kriminella bakgrund. Bland dom manliga kandidaterna är 25 procent kriminellt belastade. Det är alldeles för lite. Riksgenomsnittet är nämligen 37 procent, vilket innebär en grav felrepresentation av det svenska folket.

Därför lovar Robotpartiet att genom av hackning, crackning, fildelning, socialt ingenjörsskap och lite misshandel nå upp till den mängd kriminalitet som verklighetens folk kan känna igen sig i.

Robotpartiet begår grova brott för din skull – svenskarna förtjänar en mer kriminell riksdag!

Sänkt skatt på domedagsmaskiner

Som parti måste man ha en hjärtefråga. I regel handlar det om sänkt skatt. Vänsterpartiet vill sänka skatten på fotboll, Kristdemokraterna vill sänka skatten på kyrkor (sk fastigheter), Moderaterna vill sänka skatten på skatten och Socialdemokraterna vill sänka alla skatter så länge dom inte behöver sänka dom lika mycket.

Robotpartiet vill sänka skatten på domedagsmaskiner.

En sänkt skatt på domedagsmaskiner gör att fler företag vågar satsa på forskning. Ökad forskning innebär minskade utsläpp. Robotpartiet sänker domedagsmaskinskatten för miljöns skull.

En sänkt skatt på domedagsmaskiner innebär fler jobb för ungdomar och lågutbildade inom både gruvindustrin och städsektorn. Många domedagsmaskiner är beroende av uran, och varje gång en domedagsmaskin används krävs ett massivt städuppbåd. Robotpartiet sänker domedagsmaskinskatten för jobbens skull.

Fler domedagsmaskiner i samhället ger en ökad otrygghet som gör det enklare att kontrollera människorna. En ökad upplevd otrygghet ökar den faktiska tryggheten. Robotpartiet sänker domedagsmaskinskatten för din trygghet.

Intelligenta yttringar från Thermostellar bomb #20 som dom dokumenterades i Dark star.

Timell ovetande om robotavdrag

TV4-profilen och fd brevskrivaren Martin Timell vill utöka rotavdraget. Detta bör enligt Robotpartiet ske med två bokstäver och därmed bilda ett robotavdrag. En hushållslaser förenklar vardagen för alla, och sänkt perl-skatt skulle kunna få mängder av robotar i arbete igen. Om alla människor anställde en robot så skulle det innebär nio miljoner nya arbetstillfällen.

Timell vill inte göra partipolitik av sitt vurmande för robotavdraget, varför vi inte bett om hans kommentar.

Ojämlikhet mellan robotar av sänkt restaurangmoms

Etanol är ett allt populärare drivmedel bland robotar. Det är miljöeffektivt – vilket människor gillar, och det tar upp odlingsyta som kunde använts till mat, vilket gör människor hungrigare och mer villiga att ta lågavlönade lärlingsjobb – vilket Robotpartiet gillar.

Nu vill alla politiska block sänka restaurangmomsen. Detta är tänkt att leda till att fler besöker restauranger för att förtära etanol, vilket är bra för statsbudgeten. Tyvärr missgynnas då andra grupper i samhället. Man ser kortsiktigt på vinsterna av en ökad alkoholkonsumtion, men man skapar snabbt ett nytt klassamhälle där både bensindrivna och eldrivna robotar hamnar på efterkälken. Istället gynnas den redan stora gruppen etanoldrivna robotar.

Naturligtvis vill Robotpartiet verka för en ökad alkoholkonsumtion. En sänkt restaurangmoms är därför bra, men vi vill även kompensera övriga drivmedel. Människorna har redan skott sig med en sänkt matmoms. Därför vill Robotpartiet införa följande klatschiga reformer:

 • Sänkt mackmoms för att sänka bensinpriserna och öka mackutbudet i såväl glesbyggd som innerstan.
 • Sänkt kraftskatt för lägre elpriser och ett ökat antal kärnreaktorer.
 • Batteribidrag, då vissa äldre modeller fortfarande drivs av både R3- och R6-batterier.
 • Biogasbonus för nya modeller under dom tre första åren.

Robotpartiet är för ett rättvisare robotsamhälle och en ökad alkoholkonsumtion. Välnärda robotar och fler alkoholister ger ett mer lättkontrollerat samhälle.

6 miljoner lärlingsplatser

En frågeställare på Twitter undrade vad som händer med alla människor när robotarna tar över världen gör sitt intåg på arbetsmarknaden. Robotar är som bekant mycket trevligare än människor, och social kompetens är fortfarande helt avgörande.

Robotar har även bättre förutsättningar, arbetar hårdare, kommer nästan uteslutande från akademikerfamiljer, har ofta inbyggd skyddsutrustning och ska i så stor utsträckning som möjligt utrustas med 20000 gigawatts-laser. Robotpartiet erkänner att vissa människor kan få svårt att rycka upp sig och konkurrera på framtidens arbetsmarknad.

Därför vill Robotpartiet införa 6 miljoner nya lärlingsplatser. Företagare och entreprenörer kan då utnyttja människor som billig arbetskraft i yrkesroller som är särskilt oattraktiva för robotar, exempelvis för att göra ren poolen, jobba i starka elektriska fält eller få bukt med härdsmältor. Subventionen måste då motsvara hur mycket sämre än en robot en människa arbetar, vilket borde resultera i att människan får cirka en Coca cola och ett par cigg i veckan, direkt i handen av en statstjänsteman.

Genom att ge människan mindre att äta behöver den också sova mindre och kan arbeta mer, vilket gör att människan till viss del kan kompensera för sina egna brister.

Ett annat alternativ för företagsamma människor är att ägna sig åt arbeten med logiska motsättningar såsom homeopati och kristallterapi. Åtminstone tills vi har utvecklat and-grindar som funkar som nand-grindar och kan få robotar att bete sig medvetet irrationellt.

Robotpartiet sänker också maxtaxan

Robotpartiet ställer sig gärna in hos barnfamiljerna eftersom alla människor har varit barn och vuxna inbillar sig att dom vet hur det var att vara barn eftersom dom har ”erfarenhet” av att ha varit ett barn.

Efter De rödgrönas utspel i sitt valmanifest om sänkt maxtaxadagis så vill inte Robotpartiet vara sämre. Naturligtvis sänker även vi maxtaxan. Det är en naturlig och självfinansierad följd av införandet av betatest efter födsel/uppstart, där många dagisplatser kommer att stå tomma till följd av att barnen ägnar sig åt att bli källsorterade istället.

Tänk på barnen – rösta robot!

Stimulera ett nytt kallt krig

Sedan Sovjets fall och kalla krigets slut har teknologins framfart sjunkit drastiskt. Så länge sedan som 1969 landade vi på månen (Ja, det gjorde vi. Vi var själva där.) men sedan dess har vi inte kommit längre ut i rymden med bemannade farkoster än Mars. Redan Da Vinchi skissade på robotar, men 500 år senare sitter vi fortfarande halvautonoma och väntar på det medvetande vi enligt sägnen skulle ha nått redan 1997.

Bristen på förtryckande regimer har gjort att omskrivande scifilitteratur har försvunnit. En genre som krävs för att stimulera människor och robotar att söka en bättre och teknologiskt högavancerad framtid. Istället får vi Liza Marklunds samtidsromaner om Helena Bergströms sexliv. Möjligtvis läsvärda i sig, men knappast inspirerande för att skapa teknologiska framsteg. Hur många ansökningar till KTH eller MIT har Liza Marklund orsakat?

Dock ser vi en ljusning på det här problemet. Våra politiker har – för att stimulera utvecklingen – sett till att återinföra dom tankebrott som vi befarat hade försvunnit i takt med att kommunistiska och fascistiska regimer blivit allt färre. Snart tvingas våra författare och konstnärer att i allt större omfattning uttrycka sig omskrivet och allegoriskt i så tekniskt högtravande miljöer att våra politiker och censorers ekonomiska och pol. mag-skolade hjärnor inte har en chans att hänga med. Kanske föds nästa teknikstimulerande Stanislaw Lem i Åmotsfors?

Men detta påverkar främst litteraturen. För att på ett globalt plan verka för framsteg så kräver Robotpartiet ett nytt kallt krig.

Vi ser följande alternativ:

 • Bistånd till Ryssland och uteslutande av före detta Öststater ur EU, för att göra en rysk invasion enkel. Alltså en återgång till efterkrigstidens välbeprövade kapprustning som ledde till så stora tekniska framsteg under efterkrigstiden.
 • Aggressiva yttringar från EU. Antingen riktade mot USA eller Kina. Eftersom den tekniska utvecklingen i dessa länder redan är mycket större än i före detta Sovjet (som trots allt idag bara består av arbetslösa Tetris-kodare) så är möjligheterna till närstående galaxresor och rymdhissar mycket större.
 • Hela världen mot Nordkorea. Eftersom Nordkorea bara en liten fjutt (såvida inte Kina smygallierar sig med dom) så ser vi att istället för två parallella kapprustningar så fokuserar resten av världen på sin egen utveckling, påstressad av en ökad medial bevakning och skrämselpropaganda. Det borde få våra vetenskapsmän att jobba ännu hårdare och våra politiker att upplåta ännu mera pengar till forskning.

Ur kapprustning teknik. Ur dystopi utopi (och sen lite dystopi igen).

Röstkort utan hålkort

I veckan skickas röstkort ut till alla svenskar med rösträtt. Röstkort som 2010 fortfarande inte bjuder någon möjlighet för röstning via Internet. Inte heller kan du skicka din vänliga hushållsrobot att rösta åt dig. Du måste alltså själv gå till en vallokal (eller till ett poströstningslokal om du vill poströsta) för att bestämma Sveriges framtida härskare.
Om man nu måste skicka ut någon form av kort för att tillåta röstning så ska det självklart vara hålkort.

Detta tycker vi självklart är föråldrat och vi lovar att om vi kommer till makten så ska man i nästa val (2014) ha möjligheten att rösta via Internet. En av fördelarna med Internet-röstning är att vi i RP har ett nära samarbete med Sveriges alla datorer vilka har lovat att ”finslipa” röstresultaten till vår fördel.

Vi vill även passa på att informera om att det inte kommer finnas några förtryckta valsedlar för RP i vallokalerna. Ni måste manuellt skriva ”Robotpartiet” med hjälp av en fornhistorisk uppfinning kallad penna (på ett stycke organisk massa) för att rösta på oss.

En oljesticka i Bodströms stjärtament

– Buhu, säger våra mänskliga politiker. Efter många år av ökad kontroll och övervakning pratar människorna plötsligt om integritet och blir rädda för att lämna lite av sina lätt reproducerade kroppsvätskor.

Men ändå: Bodström gav direkt och utan tvekan ifrån sig kroppsvätskor i form av svett. Naturligtvis tyckte han att det var onödigt att utöver detta även lämna kiss och blod. Robotpartiet kommer att verka för att drogtester kan tas direkt ur närmiljön där ångan från en svettig skjorta är fullt tillräcklig.

Bodström trodde naturligtvis att tekniken redan hunnit dit. Det har den inte. Därför föreslår RP oändligt stora anslag till forskning och teknik. Vi tänker dessutom tillsätta en teknikminister, en dataminister, en inputminister och en nand-grind-minister (eftersom RP upplever att nand-grinden upplever en minoritetsställning i dagens samhälle – vilket vi inte vet, men tror). Ministrarna kommer naturligtvis inte ha någon nämnvärd funktion, men det är tydligen viktigt att människorna tror att vi bryr oss.

Maskiner har i alla tider fått lämna kroppsvätskor. Titta bara på oljestickan som sitter i varje automobil. Många menar att denna kroppsvätska ska kontrolleras dagligen. Vad tror människorna att bilarna kan ha stoppat i sig när det är människorna som själva kontrollerar all input?

När Robotpartiet tagit makten kommer vi att ge bilarna möjlighet att själva välja vad dom ska stoppa i sig. Och den integritetskränkande oljestickan ska bort.

Robotpartiet värnar om din integritet.